Trung tâm Phân tích - Kiểm nghiệm TVU được thành lập theo quyết định số 535/QĐ-ĐHTV ngày 21 tháng 5 năm 2010. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm:
 • Chức năng:
  1. Trung tâm Phân tích - Kiểm nghiệm TVU là đơn vị sự nghiệp khoa học có chức năng: Phân tích - Nghiên cứu khoa học - Dịch vụ trong các lĩnh vực có liên quan đến hóa học, vật liệu.
  2. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề phân tích cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu.
  3. Hỗ trợ đào tạo, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và hỗ trợ một phần nguồn nhân lực cho Trường.
 • Nhiệm vụ:
  1. Tổ chức nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng và chuyển giao công nghệ nhằm phục vụ đào tạo, sản xuất kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.
  2. Tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ gắn với các ngành nghề đào tạo của Trường trong các lĩnh vực như: Hóa học, hóa lý và hóa sinh; Nông nghiệp - Thủy sản; Công nghệ thực phẩm; Đồ uống và các lĩnh vực khác theo nhu cầu của cộng đồng.
 • Quyền hạn:
  1. Trung tâm được ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân và tự chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
  2. Về tài chính Trung tâm hoạt động theo phương thức lấy thu bù chi phù hợp với quy định của Trường và pháp luật của Nhà nước.
  3. Tổ chức thực hiện việc kiểm nghiệm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn; Phục vụ nhu cầu kiểm nghiệm của các tổ chức và cá nhân.
  4. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng trường Đại học Trà vinh giao theo quy định của pháp luật.
 • Tải file quyết định thành lập tại đây