Friday, Sep 22nd

Last update01:23:11 AM GMT

ID: Hệ thống chất lượng

Hệ thống chất lượng

Trung tâm Phân tích - Kiểm nghiệm TVU được thành lập theo quyết định số 535/QĐ-ĐHTV ngày 21 tháng 5 năm 2010. Với chức năng:
- Phân tích - Nghiên cứu khoa học - Dịch vụ trong các lĩnh vực có liên quan đến hóa học, vật liệu.
- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề phân tích cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu.
- Hỗ trợ đào tạo, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và hỗ trợ một phần nguồn nhân lực cho Trường đại học Trà Vinh.
Với mục tiêu nâng cao chất lượng trong lĩnh vực phân tích – kiểm nghiệm, toàn thể ban lãnh đạo CPE cùng các cán bộ nhân viên đã nỗ lực không ngừng nâng cao năng lực phân tích, đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại, kiện toàn và nâng cao năng lực bộ máy quản lý.
Ngày 27/4/2012, Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) – Bộ Khoa học và Công nghệ đã công nhận Trung tâm phân tích - kiểm nghiệm TVU, Trường Đại học Trà Vinh đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 về lĩnh vực Hóa học; mã số VILAS 558.
Chứng nhận chất lượng ISO/IEC 17025:2005 tạo nên 1 hệ thống chất lượng tổng thể, đặc trưng cho các hoạt động của CPE và đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn.
Các chứng nhận chất lượng:

Chứng nhận ISO/IEC 17025:2005

Các chỉ tiêu công nhận
Vilas558-Logo