Friday, Sep 22nd

Last update01:23:11 AM GMT

ID: Năng lực hoạt động Phân tích môi trường

Phân tích môi trường

Các dịch vụ:  
a. Phân tích & đánh giá chất lượng nước-nước thải, đất, bùn trầm tích, chất thải rắn,…  bằng nhiều phương pháp khác nhau theo yêu của của khách hàng:
- Các chỉ tiêu phân tích: BOD5; COD; TOC; Nitơ tổng; Độ oxy hoá; Chlorin; TSS-hàm lượng rắn lơ lửng ; TDS-rắn hòa tan; Tổng rắn ; pH; Độ dẫn điện; DO; Màu; Mùi vị; Độ đục…
- Các chỉ tiêu về vi sinh như Coliform, Ecoli ...
- Phân tích các Anion & Cation: NH4+; Cr6+; Cr3+ ; Fe2+; Fe3+; PO43- ; NO2-; NO3-; SO42-; Cl- …
- Phân tích vết các độc tố kim loại nặng như : As, Hg, Cd, Pb, Cr, Zn , Mn , Fe…
b. Phân tích và đánh giá chất lượng không khí, khí thải, ô nhiễm không khí
- Các chỉ tiêu phân tích : Khí thải tại nguồn: Bụi; O2; CO2; CO; SO2; NOx; NO; NO2; H2S; CxHy…
- Chất lượng không khí xung quanh & môi trường làm việc : Bụi ; O2 ; CO2 ; CO ; SO2 ; NOx ; NO ; NO2 ; H2S ; NH3 ; O3 ; CxHy ; các hợp chất hữu cơ như THC ; VOC ; Tiếng ồn ; Vi khí hậu…& các chất hữu cơ dễ bay hơi khác…
- Phân tích vết các độc tố kim loại nặng như : As , Hg , Cd , Pb, Cr , Zn , Mn , Fe…
c. Các kim loại khác:
Có thể phân tích các nguyên tố trong tất cả các dạng mẫu : nước, đất, kim loại, hợp kim, khoáng sản, công nghiệp, thực phẩm, nông sản, dược, mỹ phẩm, thủ công mỹ nghệ, thức ăn chăn nuôi, hóa chất, chất phụ gia, mẫu sinh học và bệnh phẩm,…