Friday, Sep 22nd

Last update01:23:11 AM GMT

ID: Năng lực hoạt động Phân tích sắc ký

Phân tích sắc ký

Các dịch vụ:
a. Phân tích nông thủy sản, thực phẩm chế biến, thức ăn gia súc, gia cầm:
- Vitamin tan trong nước, tan trong dầu;
- Dư lượng kháng sinh: Chloramphenicol, nitrofurans, fluoroquinolones, họ penicillin, họ tetracycline, họ aminoglycosid ( gentamycin, Kanamycin..), họ macrolid (erythromycin...);
- Dư lượng họ malachite green, leucomalachite green, crystal violet, brilliant green, leucocrystal violet;
- Dư lượng hocmon tăng trưởng: Clenbuterol, Salbutamol;
- Các dẫn xuất từ kháng sinh, các hocmon tăng trưởng;
- Dư lượng họ Sulfamid;
- Các chỉ tiêu trong bảng Nutrition facts.
b. Phân tích các sản phẩm mỹ phẩm, dược phẩm, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
- Hàm lượng các chất chính, hàm lượng tinh khiết;
- Hàm lượng các chất phụ gia;
c. Các hợp chất thiên nhiên
- Tinh dầu, hương liệu;
- Thành phần và cấu trúc các hợp chất thiên nhiên;