No module Published on Offcanvas position
B51.101,126 Nguyễn Thiện Thành,K4,P5,Tp.TV (+84).294.3681797 cpe@tvu.edu.vn

Tư vấn - Đào tạo

1. Tư vấn

- Tư vấn thực hành nông nghiệp tốt, nông nghiệp hữu cơ.

- Tư vấn việc công bố sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy, xây dựng quy trình sản xuất theo HACCP, ISO 22000…

- Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý Phòng kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

2. Đào tạo

- Trang bị kiến thức an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản.

- Hướng dẫn thực hành về các chỉ tiêu hóa, vi sinh và xét nghiệm bệnh thủy sản cho sinh viên các Trường Đại học, trường Cao đẳng.

3. Dịch vụ khác

- Thực hiện lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu tại hiện trường.

- Thực hiện lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu hóa học, vi sinh đối với mẫu nông lâm thủy sản và xét nghiệm dịch bệnh thủy sản.

(0 Votes)

Administrator