No module Published on Offcanvas position
B51.101,126 Nguyễn Thiện Thành,K4,P5,Tp.TV (+84).294.3681797 cpe@tvu.edu.vn

Lịch sử hình thành

Trung tâm Phân tích - Kiểm nghiệm TVU được thành lập theo quyết định số 535/QĐ-ĐHTV ngày 21 tháng 5 năm 2010. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm:

 • Chức năng:
  1. Trung tâm Phân tích - Kiểm nghiệm TVU là đơn vị sự nghiệp khoa học có chức năng: Phân tích - Nghiên cứu khoa học - Dịch vụ trong các lĩnh vực có liên quan đến hóa học, vật liệu.
  2. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề phân tích cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu.
  3. Hỗ trợ đào tạo, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và hỗ trợ một phần nguồn nhân lực cho Trường.
 • Nhiệm vụ:
  1. Tổ chức nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng và chuyển giao công nghệ nhằm phục vụ đào tạo, sản xuất kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.
  2. Tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ gắn với các ngành nghề đào tạo của Trường trong các lĩnh vực như: Hóa học, hóa lý và hóa sinh; Nông nghiệp - Thủy sản; Công nghệ thực phẩm; Đồ uống và các lĩnh vực khác theo nhu cầu của cộng đồng.
 • Quyền hạn:
  1. Trung tâm được ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân và tự chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
  2. Về tài chính Trung tâm hoạt động theo phương thức lấy thu bù chi phù hợp với quy định của Trường và pháp luật của Nhà nước.
  3. Tổ chức thực hiện việc kiểm nghiệm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn; Phục vụ nhu cầu kiểm nghiệm của các tổ chức và cá nhân.
  4. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng trường Đại học Trà vinh giao theo quy định của pháp luật
 • Năng lực hoạt động:
  Cơ sở vật chất: Được đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại như: Sắc ký, hệ thống quang phổ nguyên tử hấp thu (AAS), hệ thống Realtime PCR, Elisa...
  - Nguồn nhân lực: Có trình độ và được đào tạo sâu chuyên môn, cán bộ kỹ thuật tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo trong và ngoài nước; năng lực thử nghiệm, kiểm nghiệm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, ứng dụng, phát triển vận hành hoạt động phòng kiểm nghiệm.
 • Năng lực kiểm nghiệm:
  Được Văn phòng Công nhận Chất lượng (Vietnam Bureau of Accreditation – BoA) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận phù hợp ISO/IEC 17025: 2017 lĩnh vực hóa học, sinh học, mã số: VILAS 558.
  Năng lực các lĩnh vực liên quan đã được các đơn vị quản lí chuyên ngành đánh giá, chỉ định theo phạm vi lĩnh vực hoạt động.
(0 Votes)

Administrator