No module Published on Offcanvas position
B51.101,126 Nguyễn Thiện Thành,K4,P5,Tp.TV (+84).294.3681797 cpe@tvu.edu.vn

Lĩnh vực hoạt động

1. Phân tích kiểm nghiệm
 - Phân tích các chỉ tiêu trong thủy sản và sản phẩm thủy sản;  thịt và các sản phẩm thịt, thức ăn chăn nuôi…: Chloramphenicol (CAP); Nitrofuran (AOZ, AMOZ); Trifluralin; Clenbuterol; Salbutamol; độc tố Aflatoxcin… Trong thủy sản và sản phẩm thủy sản; thịt và các sản phẩm thịt, thức ăn chăn nuôi.
- Dư lượng thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, diệt cỏ...
- Dư lượng kim loại nặng: As, Pb, Hg, Cd…
- Thực hiện phân tích các chỉ tiêu môi trường nước (nước mặt, nước ngầm, nước thải...), môi trường không khí, môi trường đất…
- Kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm theo quy định cuả Bộ Y tế.
- Phân tích các chỉ tiêu vi sinh trong nước ăn uống; thủy sản và sản phẩm thủy sản; sản phẩm trứng; thịt; nhuyễn thể hai mảnh vỏ; khô và các sản phẩm từ khô; rau, quả, thực phẩm, sản phẩm thực phẩm, môi trường nước, đất,…: tổng vi sinh vật hiếu khí; Enterobacteriaceae; Vibrio cholerae; E.Coli; Coliform; Staphylococcus aureus; Salmonella; Vibrio parahaemolyticus; Vibiro spp;...
 - Kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm theo quy định cuả Bộ Y tế.
 - Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm theo quy định của Bộ ngành có liên quan
2. Tư vấn - Đào tạo
- Tập huấn, trang bị kiến thức an toàn thực phẩm...
- Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm; thực hành nông nghiệp tốt…
- Tư vấn, chuyển giao, đào tạo chuyên môn về phân tích, xét nghiệm, kiểm nghiệm.
- Kết hợp với trường Đại học, Viện nghiên cứu trong công tác giảng dạy trình độ Đại học và Sau Đại học.
3. Nghiên cứu
- Tham gia các chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ, cải tiến chất lượng sản phẩm của khách hàng, chuyển giao công nghệ sản xuất.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan phục vụ công tác kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa, khảo sát và đánh giá tác động môi trường…
- Kết hợp với các doanh nghiệp nhằm nghiên cứu nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm, khắc phục các sự cố trong quá trình sản xuất.

 

(1 Vote)

Administrator